• دربین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده چون همه فکرمی کنندبه اندازه کافی عاقلند.
  • دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین.
  • اگرنمی تونی اشتباه کنی یعنی هیچ کاری نمی تونی بکنی.
  • من واقعا فرمول دقیقی برای موفقیت، نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم، و آن اینست: "سعی کنید همه را راضی نگه دارید".
  • "نگرانی هرگز آینده را بهبود نمیدهد. بلکه توانایی های امروز تو را از بین میبرد".
  • برای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین.
  • همه ی رویاهای ما میتوانند محقق شوند اگر ما شجاعته دنبال کردن آنها را داشته باشیم
  • گذشته را در آغوش بگیر، اما در آن زندگی نکن
  • اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود.

دسته ها : از اون حرفا
يکشنبه سوم 9 1387
X