پسر کوچکی از مادرش پرسید: چرا گریه می کنی؟مادرش به او گفت : زیرا من یک زن هستم
پسر بچه گفت: من نمی فهمم.مادرش او را در آغوش گرفت و گفت : تو هیچگاه نخواهی فهمید.بعدها پسر کوچک از پدرش پرسید : چرا مادر بی دلیل گریه می کند؟
پدرش تنها توانست به او بگوید : تمام زن ها برای هیچ چیز گریه می کنند.
پسر کوچک بزرگ شد و به یک مرد تبدیل گشت ولی هنوز نمی دانست چرا زن ها بی دلیل گریه می کنند؟
بالاخره سوالش را برای خداوند مطرح کرد و مطمئن بود که خدا جواب را می داند.

او از خدا پرسید : خدایا چرا زن ها به آسانی گریه می کنند؟
خداگفت : زمانی که زن را خلق کردم می خواستم که او موجود به خصوصیباشد. بنابراین شانه های او را آن قدر قوی آفریدم تا بار همه دنیا را بهدوش بکشد و همچنین شانه هایش آن قدر نرم باشد که به بقیه آرامش بدهد
منبه او یک نیروی درونی قوی دادم تا توانایی تحمل زایمان بچه هایش راداشتهباشد و وقتی آن ها بزرگ شدند توانایی تحمل بی اعتنایی آن ها را نیز داشتهباشد. به او توانایی دادم که در جایی که همه از جلو رفتن ناامید شده انداو تسلیم نشود و همچنان پیش برود .

به او توانایی نگهداری از خانواده اش را دادم حتی زمانی که مریض یا پیر شده است بدون این که شکایتی بکند .

به او عشقی داده ام که در هر شرایطی بچه هایش را عاشقانه دوست داشته باشد حتی اگر آن ها به او آسیبی برسانند .

به او توانایی دادم که شوهرش را دوست داشته باشد و از تقصیرات او بگذرد و همیشه تلاش کند تا جایی در قلب شوهرش داشته باشد.
بهاو این شعور را دادم که درک کند یک شوهر خوب هرگز به همسرش آسیب نمی رسانداما گاهی اوقات توانایی همسر ش را آزمایش می کند وبه او این توانایی رادادم که تمامی این مشکلات را حل کرده و با وفاداری کامل در کنار شوهرش باقی بماند و در آخر به او اشک هایی دادم که بریزد.
این اشک ها فقط مال اوست و تنها برای استفاده اوست در هر زمانی که به آن ها نیاز داشته باشد.
او به هیچ دلیلی نیاز ندارد تا توضیح دهد چرا اشک می ریزد؟
خدا گفت : زیبایی یک زن در چشمانش نهفته است زیرا چشم های او دریچه روح اوست.

ودر قلب او جایی که عشق او به دیگران در آن قرار دارد.
سه شنبه پنجم 9 1387
X